מילון מונחים

כרטסת שימור

כל מבנה/אלמנט שנכנס לרשימת השימור, מקבל כרטסת מפורטת, המרחיבה את המידע עבורו. כרטסת זו נועדה לתת לועדה המקומית כלים ראשוניים לטיפול בתכניות המקודמות במגרש המדובר. במידה וקיימת חשיבות שימורית, תדרוש הועדה המקומית הכנת תיק תיעוד כתנאי להגשת תכנית חדשה.

רשימת שימור

טבלה המרכזת את המבנים, המתחמים והאלמנטים לשימור, בישוב או באזור שהוגדר. הרשימה כוללת את הנתונים הבאים:

גוש, חלקה, כתובת/נ.צ., בעלות, שימוש הקרקע, מצב המבנה, תמונה , דירוג חשיבות השימור.

רשימת שימור מתעדכנת מעת לעת ע"י ועדת השימור בישוב/ בועדה המקומית.

סקר שימור

מסמך הסוקר מבנים, מתחמים ואלמנטים לשימור בישוב או באזור שהוגדר. מדובר באיסוף נתונים פיסי כבסיס להכנת רשימת שימור וכרטסות שימור

תיק תיעוד

חוברת מידע שיש להכין עבור מבנים או מתחמים לשימור, כתנאי להגשת בקשה להיתר בניה ו/או תכנית מפורטת, לצורך הבנת הרקע ההסטורי, האדריכלי וההנדסי של המבנה המתחם המדובר, כבסיס להכנת תכנון מפורט עבורו. קיימת אבחנה בין תיק תיעוד מקדים לתיק תיעוד שלם. הנחיות משרד הפנים להכנת תיק תיעוד מפורטות באתר

תב"ע

ראשי תיבות של "תכנית בינוי עיר". מכונה גם "תכנית מפורטת". תכנית בעלת מעמד סטטוטורי, המגדירה שימושי קרקע והנחיות תכנוניות , אשר ניתן להוציא היתרי בניה מכוחה.